Rezydencja Artystyczna Scena Nowe Sytuacje
II edycja

 

WYNIKI II EDYCJI REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ SCENA NOWE SYTUACJE

Liubov Ilnytska

Matlingiewicz Sotomski Dramma Company, Inc.

 

____________________

Szanowni Państwo!

Z dumą i nieukrywaną ekscytacją ogłaszamy nabór do drugiej edycji programu Rezydencji Artystycznych – Scena Nowe Sytuacje, który stanowi jeden z fundamentów programowych Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Rozumiejąc jak bardzo dynamicznie zmienia się język teatru, ale także rzeczywistość w jakiej przychodzi nam pracować, oddajemy artystkom i artystom bezpieczną przestrzeń, w której mogą poszukiwać własnych dróg i kierunków rozwoju, a zarazem zdobywają  możliwość doświadczenia współpracy z instytucją.

Rezydencja Artystyczna Scena Nowe Sytuacje to coś więcej niż możliwość stworzenia spektaklu lub innego autorskiego działania performatywnego. Beneficjenci projektu będą uczestniczyć wgrafika do II edycji Rezydencji Artystycznej Scena Nowe Sytuacje kilkumiesięcznym procesie przygotowywania się do pracy podczas zorganizowanych specjalnie dla nich warsztatów mistrzowskich przy wsparciu wybranych przez siebie tutorów.

Obecną edycję przygotowujemy we współpracy z legendarnym teatrem Monachium Kammerspiele dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, co zaowocowało współpracą w międzynarodowym gronie kuratorskim. Podczas kilkumiesięcznej pracy nasi rezydenci i rezydentki spotkali się m.in. z Florianem Malzacherem, Olivią Hyunsin Kim, Agnieszką Polską czy Małgorzatą Wdowik. W finale odbędą wyjazd rezydencyjny do Monachium. W kolejnej edycji także będziemy szukać możliwości promowania w Polsce i za granicą stworzonych w ramach Rezydencji projektów oraz nawiązywania kontaktów z polskimi i zagranicznymi artystami sztuk performatywnych.

Pierwszą edycję Rezydencji kierowaliśmy do debiutujących artystów i artystek. Ten rok stawia przed nami nowe wyzwania, na które nie możemy być obojętni. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że pierwszą (wiosenną) rezydencję chcemy dedykować artystom i artystkom z Ukrainy, którzy w wyniku panującej wojny nie mogą tworzyć i pracować w zawodzie. Do rezydencji jesiennej mogą zaś zgłaszać się wszystkie osoby zainteresowane, w tym roku rezygnujemy z wcześniej przyjętych ograniczeń, uprzedzamy jednak, że preferowane będą projekty twórców i twórczyń, którzy są na początku swojej pracy artystycznej. Międzynarodowy charakter projektu powoduje też, że od wszystkich rezydentów i rezydentek wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

Rezydencja nie ma określonego tematu czy sztywnych ram. Dołożyliśmy starań, aby formularz zgłoszeniowy był maksymalnie uproszczony. Każda osoba lub kolektywy twórcze może zgłosić maksymalnie jeden projekt, mogą to być też propozycje stworzone wcześniej na potrzeby innych konkursów i programów (oczywiście pod warunkiem, że nie zostały już zrealizowane). Wierzymy, że twórcy i twórczynie sami najlepiej wiedzą, o czym chcą opowiadać i  jak to robić.

Serdecznie zapraszamy wszystkich twórców do nadsyłania projektów swoich marzeń!

Kurator projektu Jakub Skrzywanek

 

Termin realizowania projektów:

I projekt: kwiecień – czerwiec 2023, II projekt: wrzesień – listopad 2023

Organizator:

Teatr Współczesny w Szczecinie

Oferujemy:

– zrealizowanie spektaklu lub cyklicznego wydarzenia performatywnego, którego budżet całościowy wynosi 80 tys. brutto (w tym honorarium dla beneficjenta projektu w wysokości 15 tys. brutto, wypłacane w formie umowy o dzieło lub umowy o pracę na czas określony);

– co najmniej 2 warsztaty mistrzowskie rozwijające pracę nad projektem;

– wsparcie wybranego przez siebie tutora zewnętrznego;

– promowanie spektaklu i beneficjentów projektu w Polsce i za granicą;

– instytucjonalne wspieranie twórców i twórczyń i przygotowywanie ich do dalszej pracy w obszarze pracy w publicznych instytucjach.

 

Forma zgłaszania projektów:

  1. W celu zgłoszenia projektu do Rezydencji Artystycznej należy wypełnić w języku polskim lub w języku angielskim formularz zgłoszeniowy oraz załącznik z klauzulą RODO i wysłać podpisane dokumenty pocztą elektroniczną (skan) w terminie do 15 września 2022 roku. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres [email protected].

 

Regulamin II edycji rezydencji i inne dokumenty do pobrania tutaj / Rules and other documents of the second edition download here:

– Regulamin Rezydencji Artystycznej Scena Nowe Sytuacje / RULES OF THE SECOND EDITION ARTISTIC RESIDENCE STAGE NEW SITUATIONS [PL] [ENG] [UA]
– Karta zgłoszeniowa / APPLICATION CARD [PL] [ENG]
– Załącznik – klauzula RODO / Information about the Data Administrator [PL] [ENG]


 

Ladies and Gentlemen,

With pride and undisguised excitement, we would like to officially announce the second edition of recruitment for the Artistic Residence program – Stage New Situations (Scena Nowe Sytuacje), which is one of the programming foundations of The Contemporary  Theater (Teatr Współczesny) in Szczecin.

Given our understanding of how dynamically the language of theater is changing, as well as the surrounding reality in which we work, we provide artists with a safe space. One, where they can search for their own paths and directions of development. At the same time, they will gain the opportunity to experience cooperation with the institution.

The Artistic Residence Stage New Situations (Scena Nowe Sytuacje) is something more than just the possibility of creating a performance, grafika do II edycji Rezydencji Artystycznej Scena Nowe Sytuacje. Napisy w języku angielskim or any other original performative activity. Project beneficiaries will participate in a several-month-long process of work preparation, as part of a specially organized master workshop with the support of tutors of their own selection.

We are preparing the current edition in cooperation with none other than the legendary Munich Kammerspiele Theater. Our special thanks go to the support of the Foundation for Polish-German Cooperation, which resulted in a collaboration between an international group of curators. During several months of work, our residents met, among others with Florian Malzacher, Olivia Hyunsin Kim, Agnieszka Polska and Małgorzata Wdowik. In the final, they will take a residency trip to Munich. In the next edition, we will also be looking for opportunities to promote projects created as part of the Residence, not only in Poland, but abroad as well. We will be seeking to establish contacts with Polish and foreign performative artists.

As you may recall, we directed the first edition of the Residence to debuting artists. This year we have been presented with new challenges that we cannot be indifferent to. Therefore, we decided that it would be an honor to dedicate the first (spring) residence to artists from Ukraine who, due to the prevailing war situation, have been incapacitated from creating and working in their profession. For those interested in applying for the autumn residence, this year we will be lifting the previously adopted restrictions. However, we would like to mention that the projects of creators who are at the beginning of their artistic journey will be the most preferable. The project’s attribute of internationality implies that an advanced knowledge of the English language is required from all residents.

The residence has no specific theme or rigid framework. We have made the utmost effort to ensure that the application form is as simplified as can be. Each creative person or collectives may submit a maximum of one project.

This includes proposals previously created for the needs of other competitions and programs (provided that they have not already been implemented). We see it fit that we leave it in the hands of the creators to tell their own story.

We cordially invite all creators to send in the projects of their dreams!

Jakub Skrzywanek, project curator

 

Project completion dates:

1st project: April – June 2023, 2nd project: September – November 2023

Organizer:

The Contemporary Theater (Teatr Współczesny) in Szczecin

We offer:

– staging a performance or a cyclical performative event with a total budget of PLN 80,000 gross (including remuneration for the project beneficiary in the amount of PLN 15,000 gross, paid in the form of a specific task contract or a fixed-term employment contract);

– at least 2 master workshops for work development during the project;

– support from an external tutor of their own choice;

– promotion of the performance and project beneficiaries in Poland and abroad;

– institutional support for authors and creators, as well as preparation for further work in the field of public institutions.

 

Required form of project submission:

In order to submit a project to the Artistic Residence, fill in the application form in Polish or in English and an attachment with the GDPR clause and send the signed documents by e-mail (scans) by September 15, 2022.

Please send your applications to the following address: [email protected]

 

Rules and other documents of the second edition download here:
– Rules od the second edition Artistic Residence Stage New Situations [PL] [ENG] [UA]
– Application card [PL] [ENG]
– Information about the Data Administrator [PL] [ENG]


 

Шановні панове!

З гордістю та неприхованим хвилюванням ми оголошуємо набір для участі у другому випуску програми Мистецьких Резиденцій – Сцена Нові Ситуації, яка є однією з програмних засад Сучасного Театру в Щецині.

Розуміючи, наскільки динамічно змінюється мова театру, а також оточуюча дійсність, в якій нам випало працювати, ми надаємо митцям безпечний простір, в якому вони можуть відшукати власні дороги та напрямки свого розвитку, і разом з тим отримають можливість досвіду співпраці із театральним закладом.

Мистецька Резиденція Сцена Нові Ситуації – це щось більше, ніж можливість створення вистави чи іншої авторської виконавчої діяльності. Бенефіціари проєкту братимуть участь вgrafika do II edycji Rezydencji Artystycznej Scena Nowe Sytuacje. Napisy w języku ukraińskim кількамісячному процесі підготовки до роботи під час спеціально організованих для них майстер-класів за підтримки вибраних ними наставників.

Теперішній випуск ми готуємо разом із легендарним Мюнхенським камерним театром за підтримки Фонду польсько-німецького співробітництва, результатом чого стала співпраця міжнародної групи кураторів. Під час кількамісячної праці наші представники зустрічалися з Флоріаном Мальзахером, Олівією Хюнсін Кім, Агнешкою Польською та Малгожатою Вдовік. У фіналі відбудеться виїзд учасників проєкту до Мюнхена. В наступному випуску ми також будемо шукати можливості просування у Польщі і за кордоном проєктів, створених в рамках Резиденції, а також налагодження контактів з польськими і закордонними артистами виконавського мистецтва.

Перший випуск Резиденції був скерований до дебютантів. Цей рік ставить перед нами нові виклики, до яких ми не можемо бути байдужими. В зв’язку з цим ми прийняли рішення, що хочемо присвятити першу (весняну) Резиденцію митцям з України, які через триваючу війну не можуть творити та працювати за своєю професією. До осінньої Резиденції можуть долучатися усі зацікавлені особи. Цього року ми відмовимося від раніше прийнятих обмежень, однак попереджаємо, що перевага буде віддана проєктам митців, які знаходяться на початку своєї мистецької творчості. Міжнародний характер проєкту також передбачає те, що від усіх учасників вимагатиметься поглиблене знання англійської мови.

Резиденція не має певної тематики чи жорстких обмежень. Ми приклали зусилля, щоб форма заявки була максимально спрощеною. Кожна творча особа чи творчий колектив може подати максимум один проєкт, також це можуть бути пропозиції, створені раніше для потреб інших конкурсів та програм (звичайно за умови, що вони ще не реалізовані). Ми віримо, що творці якнайкраще знають, про що вони хочуть розказати і як це зробити.

 

Щиро запрошуємо всіх творців надсилати проєкти своєї мрії!

Куратор проєкту Якуб Скживанек.

Терміни реалізації проєктів:

I проєкт: квітень – червень 2023 року, II проєкт: вересень – листопад 2023 року.

Організатор:

Сучасний Театр в Щецині

Ми пропонуємо:

  • постановку вистави або повторюваних перформансів із загальним бюджетом 80 тис. злотих брутто (включаючи винагороду для бенефіціара проєкту у розмірі 15 тис. злотих брутто, виплачену у формі договору про послуги або трудового договору на визначений час;
  • не менше 2-х майстер-класів для розвитку роботи над проєктом;
  • підтримка обраного зовнішнього наставника;
  • просування вистави і бенефіціарів проєкту в Польщі і за кордоном;
  • інституційна підтримка творців та підготовка їх до подальшої роботи в громадських закладах культури.

 

Форма подання проєктів:

Щоб подати проєкт до Мистецької Резиденції, необхідно польською або англійською мовою заповнити анкету та додаток з умовами RODO та відправити підписані документи електронною поштою (у сканованому вигляді) до 15 вересня 2022 року за адресою: [email protected]

 

 

Regulamin II edycji rezydencji i inne dokumenty do pobrania tutaj / Rules and other documents of the second edition download here:

– Regulamin Rezydencji Artystycznej Scena Nowe Sytuacje / RULES OF THE SECOND EDITION ARTISTIC RESIDENCE STAGE NEW SITUATIONS [PL] [ENG] [UA]
– Karta zgłoszeniowa / APPLICATION CARD [PL] [ENG]
– Załącznik – klauzula RODO / Information about the Data Administrator [PL] [ENG]

 

 

_____________

Rezydencja Artystyczna Scena Nowe Sytuacje
I edycja

 

Rozstrzygnięcie I edycji konkursu:

Po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi zakwalifikowanymi do drugiego etapu naboru, podjęliśmy decyzję o przyznaniu rezydencji następującym osobom i projektom:

Hana Umeda – Wiarołomna

Jan Kanty Zienko i Ewelina Węgiel – Grunwald rekonstrukcja

Katarzyna Sikora i Oskar Malinowski – Dotyk za dotyk. Potańcówka

Wszystkie projekty były na wysokim poziomie. Wybór tylko kilku z nich był bardzo trudny, dlatego podjęliśmy decyzję, żeby wyjątkowo rozszerzyć tę edycję rezydencji i zrealizować 3 projekty.

 

Partnerem projektu jest Münchner Kammerspiele.

Projekt Rezydencja Artystyczna Scena Nowe Sytuacje realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Logo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Ads

facebook