Regulamin newslettera Kontrapunktu

Informacja Administratora Danych przekazywana odbiorcom newslettera

W trybie Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy iż:

Administrator / dane kontaktowe administratora / Inspektora Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych jest Teatr Współczesny w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3, 70-
500 Szczecin tel.: 91434 54 14 [email protected]

Inspektor ochrony danych: [email protected] 
oraz Teatr Lalek „Pleciuga” plac Teatralny 1 71-405 Szczecin tel. 91 44 55 101 [email protected]

Inspektor ochrony danych: [email protected]

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna
Dostarczanie newslettera realizowane jest w oparciu o zgodę wyrażoną w trybie art. 6 ust. 1 pkt. a)
ww. Rozporządzenia. 

Podanie adresu e-mail jest niezbędne do subskrypcji newslettera. 

Okres przechowywania danych
Dane osobowe (adres e-mail) są automatycznie usuwane po anulowaniu subskrypcji przez odbiorcę
newslettera. 

Przekazywanie danych
Nie jest planowane przekazywanie danych.

Prawa
Każdy ma prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
    ograniczenia ich przetwarzania. 
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
    danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora). 
  • Przenoszenia danych osobowych, o ile będą spełnione warunki prawem przewidziane.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.